Navigácia

Materská škola sa nachádza na ul.J. Švermu 8 v Michalovciach. Pozostáva zo štyroch pavilónov. V dvoch pavilónoch sa nachádza päť tried, v treťom telocvičňa, štrvtý tvorí hospodárska budova.Materskú školu navštevujú deti od 2-6 rokov veku v počte 114. Na materskej škole pracuje 11 pedagogických zamestnancov, 4 prevádzkoví zamestnanci, a 4 zamestnanci školskej jedálne. Školský dvor je členený na zóny: hraciu, telovýchovnú, oddychovo relaxačnú, výchovno- vzdelávaciu.V časti výchovno- vzdelávacej sa nachádza detské dopravné ihrisko.Jednotlivé triedy sú vybavené štandartným , ale aj moderným nábytkom, hracími kútmi a hračkami aj didaktickou technikou- počítačmi.

"Materská škola v pohybe" to je názov vzdelávacieho programu, ktorý je realizovaný v našej materskej škole. Už samotný názov naznačuje, že materská škola je zameraná na pohyb, športové aktivity

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

1. Trieda č. I. 3-4 ročné deti: učiteľky: Riaditeľka školy : Bc. Emília Koribaničová riaditeľka s I.atestáciou, Lenka Košická  učiteľka s I. atestáciou, vedúca speváckej zložky krúžku Materáčik, Daniela Mišovicová učiteľka MŠ, Kronikár, 

2. Trieda č.II. 4-5 ročné deti: učiteľky: uč.s I. atestáciou Iveta Čechovičová, predseda ZO OZ, Mgr. Adriana Jacečková príprava a spracovanie projektov MŠ, 

3. Trieda č. III. 5-6 r. deti: učiteľky: Mária Adamová - preventívna logopedická starostlivosť, Beáta Karolová - agenda CO, 

4.Trieda č.IV. 5-6  ročné deti: učiteľky: Anna Mondoková, zástupca pverený zastupovaním riaditeľky školy, učiteľka s I. atestáciou Katarína Porvazová, 

5. Trieda č.V. učiteľky 5-6  ročné deti :  Bc. Daniela Blašková,  uč. s I. atestáciou, / tajomník RZ, /, uč.  Mária Gaľová učiteľka s I. atestáciou,  predseda Rady školy,

                                   

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
    Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
    mob. 0917751563- riad.školy.

Fotogaléria