Navigácia

Navigácia

  Materská škola sa nachádza na ul.J. Švermu 8 v Michalovciach. Pozostáva zo štyroch pavilónov. V dvoch pavilónoch sa nachádza päť tried, v treťom telocvičňa, štrvtý tvorí hospodárska budova.Materskú školu navštevujú deti od 2-6 rokov veku v počte 114. Na materskej škole pracuje 11 pedagogických zamestnancov, 4 prevádzkoví zamestnanci, a 4 zamestnanci školskej jedálne. Školský dvor je členený na zóny: hraciu, telovýchovnú, oddychovo relaxačnú, výchovno- vzdelávaciu.V časti výchovno- vzdelávacej sa nachádza detské dopravné ihrisko.Jednotlivé triedy sú vybavené štandartným , ale aj moderným nábytkom, hracími kútmi a hračkami aj didaktickou technikou- počítačmi.

  "Materská škola v pohybe" to je názov vzdelávacieho programu, ktorý je realizovaný v našej materskej škole. Už samotný názov naznačuje, že materská škola je zameraná na pohyb, športové aktivity

  Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

  1. Trieda č. I. 3-4 ročné deti: učiteľky: Riaditeľka školy : Bc. Emília Koribaničová - učiteľka s I. atestáciou, učiteľka -   Mária Adamová - preventívna logopedická starostlivosť,  triedna učiteľka: Beáta Karolová- agenda CO. .

  2. Trieda č.II. 3-4  ročné deti: učiteľky: uč.s I. atestáciou Lenka Košická - triedna učiteľka,  učiteľka - Daniela Mišovicová - kronikár, 

  3. Trieda č. III. 4-5 r. deti: učiteľky: učiteľka s I. atestáciou - Iveta Čechovičová - triedna učiteľka, Mgr. Adriana Jacečková - začínajúci pedagogický zamestnanec ved. krúžku Materáčik, 

  4.Trieda č.IV. 5-6  ročné deti: učiteľky: Anna Mondoková, zástupca pverený zastupovaním riaditeľky školy, učiteľka s I. atestáciou Katarína Porvazová, 

  5. Trieda č.V. učiteľky 5-6  ročné deti :  Bc. Daniela Blašková,  uč. s I. atestáciou, / tajomník RZ, /, uč.  Mária Gaľová učiteľka s I. atestáciou,  predseda Rady školy,

                                     

   

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria