Navigácia

Navigácia

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy- vzor.

   Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy. 

   ...........................................................................................................................................Vzor

        Meno a priezvisko žiadateľa- zákonného zástupcu dieťaťa, bydlisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vyplní MŠ:

   Číslo:

   Prijaté dňa:

    

       Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/                   

                                               Školský rok: 2019/2020

                               Materská škola ul. Jána Švermu 8,  Michalovce

   Meno a priezvisko dieťaťa............................................................................................................

   Dátum narodenia ................................  Miesto narodenia............................................................

   Národnosť ............................ Štátne občianstvo............................ Rodné číslo...........................

   Názov a číslo zdravotnej poisťovne ............................................................................................

   Bydlisko ...........................................................................................  PSČ .................................

   Číslo telefónu – domov: ............................................  mobil: .....................................................

   Meno a priezvisko otca: ..............................................................................................................

    tel. číslo: ......................

   Meno a priezvisko matky: ...........................................................................................................

   tel. číslo: ............................................................

   Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ (uveďte ktorú a dokedy) ...........................................

   .....................................................................................................................................................

   Žiadam prijať dieťa do Materskej školy na ul. Jána Švermu 8 v Michalovciach na :

                                                            *   a) celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant),

                                                                 b) poldenný  pobyt (desiata, obed),

                                                                c) poldenný pobyt (obed, olovrant),

                                                                d) adaptačný pobyt,

                                                                 e) diagnostický pobyt.                                      

   Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) od dňa: ...........................................

   VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV)

   1.V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.

   2.Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa,  môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení  dochádzky dieťaťa do materskej  školy.

   3.Súčasne sa zaväzujeme, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ vo výške 10 €  v bežnej triede MŠ, u detí vo veku od 2 do 3 rokov vo výške  140 €  v zmysle § 28 ods.4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN mesta Michalovce č. 189/2016  o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách. Výška príspevku na dieťa vo veku od 2 do 3 rokov v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky je l0,-€.

   4.Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov  dieťaťa a jeho zákonných zástupcov  pre potreby školy  v zmysle §11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)o výchove a vzdelávaní.

    

     Dátum podania žiadosti                                        ...............................................................

                                                                                  Podpis(y) zákonného(ých) zástupcu(ov

    

   Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa:

   Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

   *Dieťa:     je spôsobilé navštevovať materskú školu / psychický vývin, fyzický vývin /

                    nie je spôsobilé navštevovať materskú školu

   Údaje o povinnom očkovaní: ....................................................................................................

   Ďalšie poznámky pediatra: ........................................................................................................

   Dátum:..............................                     Pečiatka a podpis lekára .............................................


   Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.          *) podčiarknite 

  • Podmienky prijímania detí do materskej školy.

   podmienky prijímania detí do materskej školy. 

                                                                   

    

                          Organizačná zložka: Materská škola Jána Švermu 8, Michalovce

    

                                     VYHLÁSENIE ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

    

   V súlade s  platnou legislatívou a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do Materskej školy Jána Švermu 8, v Michalovciach na školský rok : : 2019/2020

    

    

             PODMIENKY  PRIJATIA  DETÍ   DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

    

   Východiská :

   1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   2. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 306/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

    

   Počet prijatých detí bude možný v závislosti od počtu otvorených tried MŠ v danom školskom roku v súlade s týmito podmienkami a platnou legislatívou:

   Kritéria prijatia:

   Spravidla prijímame deti vo veku od troch do šiestich rokov.

   Prednostne budú prijaté deti:

   - s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

   • ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
   • deti vo veku od 36 rokov,
   • ktoré majú na materskej škole súrodenca,

   -    ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie do MŠ v termíne stanoveným zápisom.

    

   V  priebehu roka bude možné prijať dieťa len v prípade voľného miesta v otvorených triedach / triede.

    

   Počet detí v jednotlivých triedach je podmienený § 28 ods. 10, 11 a 12 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    

   Prijatie dieťaťa mladšieho ako tri roky je podmienené § 3 ods. 1 vyhlášky č. 306/2008 v znení vyhlášky č.  308/2009 o materskej škole:

    

   Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú na materskej škole vytvorené vhodné:          

    a) materiálne,

                b) personálne,

                c) priestorové

                d) a iné podmienky – dieťa musí byť samostatné pri vykonávaní základnej potreby používania sanitárneho zariadenia – toalety, nepomočuje sa počas dňa,   nepotrebuje plienky a nepoužíva cumeľ, dokáže jesť samostatne/resp. je dokrmené/.

    

   Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ si môže rodič vyzdvihnúť u riaditeľky od: 22.03.2019,  stiahnuť z webového sídla materskej školy, alebo samostatne napísať. Vyplnenú žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa predloží rodič Materskej škole pri podávaní žiadosti.

    

     Žiadosť u pediatra potvrdiť až v mesiaci apríľ !!!/ inak nebude akceptovaná materskou školou/.

    

   K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálnymi potrebami je potrebné priložiť aktuálnu zdravotnú dokumentáciu od lekára -špecialistu.

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka 2019/2020 riaditeľka vydá do: konca apríla – mája 2019.

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas školského roka vydá riaditeľka MŠ do 30.dní  odo dňa prevzatia žiadosti o prijatie.

   Rozhodnutia o prijatí a neprijatí si rodičia vyzdvihnú u riaditeľky MŠ osobne do: 30.06. v danom kalendárnom roku. !!!

   Návrh na Odklad povinnej  školskej dochádzky, predložia zákonný zástupcovia riaditeľke školy do: 30.06.v kalendárnom roku, túto skutočnosť však oznámia vopred riaditeľke školy.

   Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky z CPPPaP  predloží  zákonný zástupca  riaditeľke MŠ  spravidla do 30. apríla.

    

    

    

   Poznámka: ak je to možné na zápis prísť s dieťaťom. !!!

    

    

    

    

   Michalovce :  22.03.2019                                                                 Bc. Emília Koribaničová

                                                                                                                    riaditeľka školy

  • Usmernenie k zápisu detí do materskej školy.

   Usmernenie k zápisu detí do materskej školy. 

   Vážení rodičia!

   Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa a kritéria prijímania detí  do materskej školy na školský rok 2019/2020 budú  zverejnené v novinkách od: 22.03.2019.

   UPOZORNENIE!!!

   Potvrdenie od pediatra na žiadosti musí mať aprílový dátum.

   Riad.školy: Bc. Emília Koribaničová .

   Poznámka: vzor žiadosti je možné zaslať elektronicky, ak o to požiada zákonný zástupca dieťaťa emailom. 

  • Slávik v materskej škole

   Do galérie Slávik v materskej škole boli pridané fotografie.

  • SLÁVIK V MATERSKEJ ŠKOLE.

   ŠKOLSKÉ KOLO.

   Dňa: 14.03.2019 o 10,00 hod. materská škola organizuje školské kolo v speve ľudových a detských piesní

    "Slávik v materskej škole". Súťaže sa zúčastní 12 detí zo všetkých tried.

   Výhercovia budú reprezentovať materskú školu v rámci materských skôl mesta Michalovce. 

   Riad. školy. 

    

  • 3 kolo- Liga pohybovej zdatnosti materských škôl

   Do galérie 3 kolo- Liga pohybovej zdatnosti materských škôl boli pridané fotografie.

  • 2 % z dane .

   PROSBA. 

   Pomôžte svojim deťom. !

   Riaditeľka materskej školy a Rodičovské združenie týmto prosí rodičov, aby 2 % z dane poskytli na účet Rodičovského združenia. Tlačivo na poskytnutie 2 % si môžete vyzdvihnúť u učiteliek v triede, alebo riaditeľky školy. 

   Finančné prostriedky budú použité na: nákup detských dopravných prostriedkov na dopravné ihrisko, nákup náčinia a náradia na cvičenie detí vonku aj v telocvični, vytvorenie divadelnej scény v materskej škole, vytvorenie malého amfiteátru na školskom dvore. 

   Ďakujeme.!

   Vaše deti.!

  • OTVORENÁ HODINA.

   Otvorená hodina.

   OTVORENÁ HODINA. 

   Dňa: 13.03.2019 o 15,00 hod. sa uskutoční otvorená hodina výučby anglického jazyka u 5-6 r. detí na ktorú srdečne pozývame rodičov detí, ktorých deti navštevujú krúžok anglického jazyka. 

   Riad.školy. 

  • karneval trieda č.1

   Do galérie karneval trieda č.1 boli pridané fotografie.

  • karneval trieda č.3

   Do galérie karneval trieda č.3 boli pridané fotografie.

  • karneval triedač.2

   Do galérie karneval triedač.2 boli pridané fotografie.

  • karneval trieda č.V

   Do galérie karneval trieda č.V boli pridané fotografie.

  • karneval trieda č.IV

   Do galérie karneval trieda č.IV boli pridané fotografie.

  • Korčuliarská gramotnosť

   Do galérie Korčuliarská gramotnosť boli pridané fotografie.

  • projekt-Otvorená aréna

   Do galérie projekt-Otvorená aréna boli pridané fotografie.

  • Korčuliarská gramotnosť

   Do galérie Korčuliarská gramotnosť boli pridané fotografie.

  • Korčuliarská gramotnosť

   Do galérie Korčuliarská gramotnosť boli pridané fotografie.

  • Vianočná besiedka trieda č.I

   Do galérie Vianočná besiedka trieda č.I boli pridané fotografie.

  • Čaro Vianoc - prednes básni ZKGZ

   Do galérie Čaro Vianoc - prednes básni ZKGZ boli pridané fotografie.

  • Mikuláš

   Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Materská škola, Ulica Jána Švermu 8, Michalovce 07101
   Jána Švermu 8, Michalovce
  • 056-6421305,
   mob. 0917751563- riad.školy.
   email na ŠJ: 22.sj.michalovce@gmail.com

  Fotogaléria